Technik BHP - 1,5 roku

Kierunek na TOPIE !!!

NAUKA ZA DARMO

Nie pobieramy żadnych opłat, kierunek jest całkowicie za darmo.

Uwaga w niektórych innych szkołach słuchacz musi podpisać umowę, gdzie ustalone są warunki - np nie można opuścić prawie żadnych zajęć - jeżeli ich słuchacz nie spełni musi płacić czesne. Pobierane są również w innych szkołach opłaty za poprawki oraz egzaminy zawodowe.

W naszej szkole słuchacz kierunku technik BHP nie podpisuje umowy i nauka na nim jest całkowicie i bezwarunkowo za darmo.

MIEJSCA PRACY

Absolwent może podjąć pracę jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy różnego typu. Może również podjąć pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie potrafił dokonać analizy dotyczącej bhp oraz przedstawić propozycje usunięcia występujących zagrożeń- badać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie, wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, odsuwać od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzić szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - technik BHP może piastować stanowiska: inspektora BHP oraz starszego inspektora BHP

O NAUCE W SZKOLE

W trakcie kształcenia słuchacz poznaje następujące zagadnienia:

 • podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
 • toksykologia
 • podstawy ergonomii i fizjologia pracy
 • podstawy psychologii i socjologii
 • prawna ochrona pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
 • analiza i ocena zagrożenia
 • podstawy przedsiębiorczości
 • ochrona naturalnego środowiska i ochrona p.poż
 • zajęcia praktyczne

Nauka na kierunku trwa 3 semestry.

O ZAJĘCIACH

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, od 8:30 do 16:00. Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczniowie traktowani są indywidualnie, co pozwala na zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów.

Słuchacz oceny uzyskuje robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach.

Do szkoły policealnej przyjmujemy bez matury. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.